ADVOKATPARTNERSELSKAB

Klientinformation

Ifølge de advokatetiske regler kapitel 6, skal Danders & More Advokatpartnerselskab give sine klienter følgende oplysninger:

Danders & More er organiseret som et partnerselskab.

Alle Danders & More Advokatpartnerselskabs advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

DANDERS & MORE
Frederiksgade 17
1265 København K

info@dandersmore.com
Tel.: +45 33 12 95 12

CVR-nr.: 39 11 74 36

Forsikring

Danders & More Advokatpartnerselskab har tegnet professionel ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Danders & More Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Danders & More Advokatpartnerselskabs ansvarsforsikring er tegnet i:

CNA Insurance Company (Europe) S.A.
Hammerensgade 6, 1.
1267 København K

Forretningsbetingelser

Danders & More Advokatpartnerselskabs forretningsbetingelser gælder i alle klientforhold, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Danders & More Advokatpartnerselskab samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Danders & More Advokatpartnerselskab har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Download forretningsbetingelser her

Mulighed for klagesagsbehandling ved Advokatnævnet

Enhver tvist i forbrugersager mellem en forbrugerklient og Danders & More Advokatpartnerselskab om advokatens salær kan af klienten indbringes for Advokatnævnet via følgende kontaktoplysninger:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
+45 33 96 97 98
postkasse@advokatnaevnet.dk
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Danders & More Advokatpartnerselskab skal afgøres ved de danske domstole og efter dansk ret.

De advokatetiske regler

Advokaterne hos Danders & More Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk